Anasayfa / Hakkımızda / Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

YUNANİSTAN BATI TARKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA
VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ WİTTEN VE ÇEVRESİ

W.B.T.T.D.Y.D, Sprockhövelerstr. 61, D-58455 Witten,
Tel: +49 2302 8 32 60, Fax: +49 2302 5897549,
E-mail: info@wittenbttd.org, Web: www.wittenbttd.org

T Ü Z Ü K

Madde 1: Adı ve Kuruluş Yeri

Derneğin İsmi:

Yunanistan Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardınlaşma Derneği Witten ve Çevresi

Derneğimiz Witten şehrinde bulunan sulh mahkemesinin Dernekler listesine VR 677 numarası altına kayıt edilmiştir.

Madde 2: Derneğin Amacı

Derneğin amacı tüm Yunanistanlı Batı Trakya Türklerin Yunanistan’da ve Batı Trakya’da yaşamakta bulunanların maddi ve manevi dayanışma sağlamak kendi öz anane ve geleneklerini yaşatmak, üyelerin intibaklarını kolaylaştırmak ve diğer etnik gruplarla aralarında dostluk ilişkilerini kuvetlendirmektir. Dernek hiç bir şekilde siyasetle uğraşamaz. Üyelerine sağlıklı, kültürlü, sportiv gibi çalışmalar, müzik ve tiyatro çalışmaları yapar.

Dernek Batı Almanya’daki Dernek’ler kanunu §§ 51 – 58 A0 1977’ye göre çalışmalar yapar, kanundan aykırı çalışamaz, Dernek üyelrin sağlıklı, sportiv gibi ve kültürel yetiştirmeğe çalışır, Derneğin amacı hiç bir zaman kendi iktisap’ına çalışmak değildir.

Derneğin bütçesi tüzükten aykırı kullanılamaz,
Üyelere asla düzenlenen eğlencelerden ve diğer gelirlerden kar ödenemez, üye olmalarına rağmen genede bir türlü Derneğin bütçesinden şahsi olarak yararlanılamaz.

Yöetim Kurul üyelerin çalışmaları fahri’dir ve üyeler Derneğe yabancı gelen masraflar yapamaz, çalışma pilanında yüksek masraflarla karşılaşıldığında Genel Kurulu bildirilir ve karar alınır.

Derneğin amacı kendi iktisapına çalışmakla Witten şehrindeki sulh mahkemesine müracaat edilecektir, Derneğin bütçesinden sadece Dernek çalışmaları için harcamalar yapıla bilir.

Tüzüğün amacı yardıma muhtaç olan üyeleri gereken maddi ve manevi yardında bulunur, aynı zamanda Dernek üyeler dışında kişi ve kuruluşlara da yardımda bulunu. Aynı zamanda başka Azınlıklarla toplumu karar ve çalışmalar sağlıklı olmasını destekler.

Irk, din ve dil farkı gözetilmemeksizin tüm insanların kardeşçe yaşamalrı yolunda çalışmalar yapar, bu meyanda konferanslar düzenler, diğer etnik gruplar özel günlerinde düzenlenen eğlençelere katılır, kendileride özel günlerindeki düzenlediği eğlencelerine davet edr.

Derneğin ayrıca bağımsız gençler ve kadınlar kolu vadır, bunların Tüzük’leri ana Tüzüğü’ne ( Dernek Tüzüğü’ne bağlıdır.

Madde 3: Derneğin Amblemi

Derneğin amblemi yeşil, beyaz, ve siyah renklerdendir.

Madde 4: Üyelik

On sekiz yaşını doldurmuş, medeni haklara sahip tüm Batı Trakya doğumlu Türkler ve yabancılarda Derneğe üye olabilirler. Bu kural gençler grubuna geçerli değildir.

Aslı üye olabilmek için üye olacak kişi yönetim Kuruluna bir beyanname ile müracaat edr, Dernek üyelik isteğinde bulunan kişilik isteğinin kabulü yönetim Kurulu’nun yetkileri içindedir.

Yönetim Kurulu Derneğe yardımı herkesi onursal üye olarak kabul eder, onursal üyeler oy kullanabilirler, seçilme hakkına sahip değildirler.

Yapancı üyelerde oy kullanabilirler ve seçim hakkına sahip olabilmeleri için, eşinin Batı Trakya’lı olması gereklidir.

Madde 5: Üyelerin Görevleri

Üyeler aidatlarını muntazam ödemek, yönetmelik maddeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılmak ve kuruluşun şeref ve hasiyetini korumak meçburiyetindedirler.

Madde 6: Seçme ve Üyelik Hakları

Tüm üyeler seçme hakkına sahiptir, Yönetim ve Denetim kurullarına seçilebilmek için üyenin kuruluşta en az altı ay üye bulunması gereklidir, üyeler yönetim ve denetim kuruluna teklif ve sormalarını kontrol, dileklerini yerine getirilip getirilmediğini araştırma ve Yönetim Kurulu’nda yönetmenlik maddelerinin ve Genel Kurul kararlarının uygulanmasının istemek hakkına sahiptir.

Madde 7: Üyelerin Üyelikten Alınması

Üyeler Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak Üyelikten alınır, ilk yapılacak Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu üyenin atılma gerekçesini içeren tutanağı sunar, böylece üyelikten alınma kararı kesinlik kazanır.

Üyelikten alınma gerekeçesi:

a) Genel Kurul kararlarını tanımayanlar ve yönetmenliğe haykırı hareket edenler,
b) Aidatını altı ay ödemeyi geçiktirenler,
c) Kuruluşa karşı ödev ve görevlerini yerine getiremeyenler,

Her hangi bir nedenle üyelikten alınan kişi Derneğe karşımher türlü kanuni haklarını kaybeder ve hakkını aramak için hiç bir kanuni yola başvuramaz, ayrıca üyrlikten alındığı tarihe kadar Derneğe yapmış olduğu bağış ve aidat ücretleini geri isteyemez.

Madde 8: Genel Kurul Toplantısı

Derneğin en yetkili, organı Genel Kuruludur.

Madde 9: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu her yıllın ilk aylarında yapılan Genel Kurul toplantısında gizli oy ve çoğunluk yöntemi ile seçilen yedi kişiden ve, Gençler grubun ve Kadınlar kolu’nun başkanından oluşur.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk oturumda gizli veya açık oyla Genel Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Yazman, Genel Muasip ve üyeleri kendi arasında seçer.

Yönetim Kurulu haliyle Alman kanunu’nun §§ 26 BGB göre Genel Başkan, Başkan yardıncısı, Genel Yazman ve Genel Muasip.

Derneği kanuni ve kanuni dışı olaylarda sadece dördü birlikte temsil ederler.

Yöentim Kurulu olağan olarak ayda bir, gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır, Yönetim Kurulu kararları en az beş üyenin katılması ile alınır, kararlar çoğunluk usulü alınır.

Madde 10: Yönetim Kurulu’nun Görevleri

a) Yıllık çalışma planı hazırlar,
b) Genel Kurul kararlarını uygular,
c) Yönetmenlikte belirtilen amaçları gerçekeştirir,
d) Genel Kurul toplantılarının zaman ve yerini belirtir, bu toplantılarda görüşülecek
konuları saptır gerekli dosyaları hazırlar.
e) Her çalışma yıllı sonunda Derneğin raporunu düzenler ve Dernek defterlerini
denetim Kurulu’na sunar
f) İç yönetmenliği düzenler.

Madde 11: Başkan’ın Görevleri

Başkan, tüm resmi makamlar katında derneği temsil, yazışmaları genel yazman ile imza Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına Başkan’lık, her çeşit yazışmaları ve ödeme makbuzlarını imza Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantılarına davet, Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu temsi, gelir ve gider makbuzları teftiş ve her türlü belgeleri mühürlemek ve imzalamak, aidatlarını zamanında ödememiş üyelerin aidatlarını ödemeye davet, merkez ve şubeler arasında ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak haklarına sahiptir.

Madde 12: Başkan Yardımcısının Görevler

Başkan’nın yokluğu halinde yerini ikinci Başkan alır, Başkan Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek ,stemediği taktirde bu görevi ikinci Başkan yapar.

Madde 13: Genel Yazmanın Görevleri

Genel Yazman, üyelerin kayıtlarını tutar, yazışmayı idare eder, mühürü saklar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını karar defterine işler, bütçe ve yıl sonu hesaplarını düzenler, öndeme makbuzlarını, gelen giden yazışmalrı Başkan ile birlikte imzalar.

Derneğin mühürü dairesi olup üzerine Almanca “Solidaritäts – und Kommunikationszentrum der Türken von West – Thtakien in Griechenland e.V. Witten” ibareleri yazılır.

Madde 14: Kasadarın Görevleri

Kasadar, Derneğin gelirlerini toplar, Genel Yazman ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulun öngördüğü harcamaları yapar, kasa defterini, gelir ve gider makbuzlarını işler, Dernek adına yapılmış ödemeleri Başkan’la birlikte Banka’ya yatırır, Yönetim Kurulu kararı ile Başkan’la birlikte Banka’daki paranın tamamını veya bir kısmını çeker, Derneğin gereksinmelerini karşılamak için Dernek’ler kanununun öngördüğü miktardaki patayı kasada saklar, her üç ayda bir gelir ve gider ilgili raporu Yönetim Kurulu’na sunar, kasadarın yokluğu halinde Başkan’ın teklifi ile Yönetim Kurulu’ndan bir üye kasadarın yerine vekalet eder.

Madde 15: Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul her yıllın birinci ayında Yönetim Kurulu’nun tayın edeceği belirli bir günde toplantıyı yapar, ayrıca Dernek üyelerinin üçte birinin yazılı dilekçesi üzerine toplanır, dilekçelerinde toplantı yeri ve konuşulacak olan konu açık olarak belirtilecekti.

Üyeler tarafından istenen Genel Kurul toplantısı dilekçenin Yönetim Kurulu’na sunulduğundan en geç bir ay içinde yapılır.

Madde 16: Genel Kurul Toplantısının Hazırlama Kuralları

Genel Kurul toplantısı için üyelere gönderilecek davetiyelerde toplantı konuları açık olarak bilirilir, alında Başkan ile Genel Yazam’nın imzaları bulunur, Genel Kurul toplanılarında çoğunluk, üyelerin üçte birinin katılması ile sağlanır, ilk toplantılarında çoğunluk sağlanmadığı taktirde gelecek fafta aynı gün ve aynı saate ikinci toplantı yapılalır, bu toplantıda bulunan üyeler önemli konuları görüşüp gerekli kararları alırlar.

Madde 17: Genel Kurul Toplantıların Protokol’leri

Genel Kurul toplantılarını Genel Yazman tarafından protokol tutulup Genel Kurul Başkan’ı ve Genel Yazman tarafından imzalanarak kısa zamanda duyurulur.

Madde 18: Genel Kurul Kararları

Genel Kurul toplantısında alınacak olan kararlar toplantıda bulunan üyelerin oylamasınla alınır, kararlar alınması için verilen seçimlerin çoğunluğunla yani ( % 51 ) olması gerekir, eğer Derneğin Tüzüğü veya kanunları bunu mecbur görmüyorsa toplantı Başkan’ın oylamasına bağlıdır.

Madde 19: Toplantı Görevleri

Genel Kurul toplantısında üyelerin o an için kongre Başkan’ını seçer ve toplantıyı yönetir, söz hakkı kontrol eder, Genel Kurul toplantısını tahatsız eden üyeleri ihtar eder ve gerektiğinde toplantıdan çıkarır.

Madde 20: Genel Kurulun Görevleri

Genel Kurul birde şu kararları alır,

1) Yönetim kurulu’nu seçer,
2) Yönetim Kurulu’nu görevinden alır,
3) Derneği’n senelik çalışma raporunu taktim eder,
4) Gelecek senenin çalışma planını takdim eder,
5) Üyelerin üyelikten alınma kararını Türüğün Madde 7’nin 1’rinci satırbaşındaki gibi
yürüllüğe gidilir, ve her türlü kanuni görevleri üstüne alır.
Sennelik çalışma planı senenin başından sonuna yani ( 01.01.- 31. 12 ) kadardır.

Madde 21: Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu seçilirken Genel Kurul üç kişilik bir Denetleme Kuruu seçer, kendi arasında işbölümü yapar.
Denetim Kurulu Yönetim Kurulu’nu ve kasayı kontrol eder.

Madde 22: Derneğin Kapanması

Üyelerin bulunduğu müddetçe Dernek dağılmaz, Derneğin dağılması Genel Kurul kararı veya üye sayısının bulunduğu ülkenin kanunlarının öngördüğü sayının altına düşmesi halinde kapanır, Derneğin kapanması halinde bilumum hesaplar temizlendikten sonra kalan para ve demirbaş eşya vergiden muaf olan örgüylere bırakılacaktır.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.